لیست فرم ها

فرم بازآموزی اساتید

فرم ثبت شکایت مدرسین

فرم ثبت شکایت کارفرما

فرم توسعه برنامه آموزشی

فرم حضور و غیاب امتحانات دانشپذیران

فرم حضور و غیاب دانشپذیران

فرم افراد شرکت کننده در دوره آموزشی

فرم تجزیه و تحلیل داده ها: فرآیند آموزش

فرم ارزشیابی دانشپذیران توسط مدرس

فرم تجزیه و تحلیل داده ها: فرآیند جذب مدرسین

فرم تحویل گواهینامه به دانشپذیر

فرم کنترل کیفی کلاس

فرم پایش اهداف کیفی

فرم کنترل خدمات نا منطبق

فرم اثربخشی دوره آموزشی

فرم ارزیابی دوره آموزشی

    تقـویـم آمـوزشـی داخـلی

فرم درخواست دوره آموزشی

فرم شناسنامه آموزشی

فرم تعیین صلاحیت

بالا