مخاطبین

مدیران و کارشناسانمحترم مجتمع های تجاری چند منظوره، صنعت خرده فروشی، صنعت گردشگری، بانک و بیمه

بالا