چشم انداز و ماموریت

چشم‌انداز:

قطب آموزشی مجتمع‌های تجاری چندمنظوره، حوزه کسب‌وکار، نظام اقتصادی و بانکی، صنعت گردشگری و خرده فروشی.

 

 

مأموریت:

آموزش، پژوهش و مشاوره تخصصی در حوزه مجتمع‌های تجاری چندمنظوره، کسب‌وکار، نظام اقتصادی و بانکی، صنعت گردشگری و خرده فروشی.

استقرار نظام جامع مدیریت آموزشی برای مدیریت کارکنان، بهره‌برداران و ذینفعان مجتمع‌های تجاری چندمنظوره، کسب‌وکار، نظام اقتصادی و بانکی، صنعت گردشگری و خرده فروشی در راستای توسعه سرمایه انسانی

 

 

بالا